Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "jananī" has 1 results.
     
jananī: feminine nominative singular stem: janana
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
jananī2.6.29FeminineSingularjanayitrī, prasūḥ, mātā
lakṣmīḥ1.1.27FeminineSingularbhārgavī, , haripriyā, padmā, kṣīrasāgarakanyakā, ramā, lokamātā, śrīḥ, padmālayā, lokajananī, kṣīrodatanayā, indirā, kamalālaxmi, goddess of wealth
     Monier-Williams
          Search  
28 results for jananī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
jananīf. a mother, etc. View this entry on the original dictionary page scan.
jananīyaNom. yati-, to consider as one's mother View this entry on the original dictionary page scan.
jananīyamfn. to be produced View this entry on the original dictionary page scan.
ākāśajananīf. a loophole, casement, embrasure, View this entry on the original dictionary page scan.
akṣarajananīf. "letter producer", a reed or pen. View this entry on the original dictionary page scan.
āmodajananīf. "causing a strong smell", betel View this entry on the original dictionary page scan.
bhīmajananīf. " bhīma-'s mother", Name of the Ganges View this entry on the original dictionary page scan.
bhīṣmajananīf. " bhīṣma-'s mother", Name of gaṅgā- View this entry on the original dictionary page scan.
bhūtajananīf. the mother of all beings View this entry on the original dictionary page scan.
devajananīf. the mother of the gods View this entry on the original dictionary page scan.
herambajananīf. "mother of gaṇeśa-", durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
indrajananīyamfn. indrajanana
kāmajananīf. betel-pepper View this entry on the original dictionary page scan.
kujananīf. a bad mother View this entry on the original dictionary page scan.
lokajananīf. "mother of the world", Name of lakṣmī- View this entry on the original dictionary page scan.
mandajananīf. the mother of manda- or Saturn (and wife of sūrya-) View this entry on the original dictionary page scan.
putrajananīf. a species of plant View this entry on the original dictionary page scan.
rakṣojananīf. "producing rākṣasa-s", night View this entry on the original dictionary page scan.
rāmajananīf. rāma-s's mother View this entry on the original dictionary page scan.
sakalajananīf. the mother of all View this entry on the original dictionary page scan.
sakalajananīstavam. Name of a tantra- work View this entry on the original dictionary page scan.
śatrughnajananīf. "mother of śatru-ghna-", Name of su-mitra- View this entry on the original dictionary page scan.
skandajananīf. " skanda-'s mother", pārvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
strījananīf. bringing forth (only) daughters View this entry on the original dictionary page scan.
trijagajjananīf. "the 3 worlds' mother", pārvatī- View this entry on the original dictionary page scan.
vaidarbhījananīf. the mother of damayantī- View this entry on the original dictionary page scan.
vedajananīf. "mother of the veda-", Name of the gāyatrī- View this entry on the original dictionary page scan.
vetālajananīf. Name of one of the mātṛ-s attendant on skanda- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
jananī जननी [जन्-णिच् अनि ङीप्] 1 A mother. -2 Mercy, tenderness, compassion; जननी तु दयामात्रोः Medinī; न संररञ्जे विषमं जनन्याम् Bu. Ch.2.34. -3 A bat. -4 Lac.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
1 result
     
jananī MG.1.14.18.
     Vedabase Search  
28 results
     
     DCS with thanks   
5 results
     
jananī noun (feminine) a bat (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a mother (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a queen-mother (Monier-Williams, Sir M. (1988))
compassion (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Jasminum auriculatum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Rubia Munjista (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the plant janī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the plant kaṭukā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 2756/72933
putrajananī noun (feminine) a species of plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 58160/72933
bhīṣmajananī noun (feminine) name of Gaṅgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 60792/72933
lokajananī noun (feminine) name of Lakṣmī (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 64264/72933
vedajananī noun (feminine) name of the Gāyatrī (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 66578/72933
     Wordnet Search "jananī" has 13 results.
     

jananī

lekhanī, ālekhanī, kalamaḥ, tūliḥ, tūlikā, akṣaratūlikā, varṇikā, varṇāṅkā, śrīkaraṇaḥ, masipathaḥ, akṣarajananī, avalekhā, avalekhanī   

masyā kargaje lekhanasya sādhanam।

eṣā lekhanī kenacit mahyam upāyanatvena dattā।

jananī

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

jananī

mātā, jananī, janmadā, janayitrī, prasūḥ, janiḥ, janī, janitrī, sāvitrī, akkā, ambā, ambikā, ambālikā   

yā janma dadāti poṣayati ca।

ādau mātā guroḥ patnī brāhmaṇī rājapatnikā gāvī dhātrī tathā pṛthvī saptaitā mātaraḥ smṛtāḥ

jananī

lakṣmīḥ, ramā, kamalā, nārāyaṇī, padmahastā, śrīḥ, viṣṇupriyā, mā, māyā, haripriyā, padmā, padmālayā, bhārgavī, cañcalā, indirā, abjavāhanā, abjā, abdhijā, ambujāsanā, amalā, īśvarī, devaśrī, padmamālinī, padmaguṇā, piṅgalā, maṅgalā, śriyā, śrīpradā, sindhujā, jaganmayī, amalā, varavarṇinī, vṛṣākapāyī, sindhukanyā, sindhusutā, jaladhijā, kṣīrasāgarasutā, dugdhābdhitanayā, kṣīrasāgarakanyakā, kṣīrodatanayā, lokajananī, lokamātā   

dhanasya adhiṣṭhātrī devatā yā viṣṇupatnī asti iti manyate।

dhanaprāptyarthe janāḥ lakṣmīṃ pūjayanti।

jananī

gaṅgā, mandākinī, jāhnavī, puṇyā, alakanandā, viṣṇupadī, jahnutanayā, suranimnagā, bhāgīrathī, tripathagā, tistrotāḥ, bhīṣmasūḥ, arghyatīrtham, tīrtharījaḥ, tridaśadīrghikā, kumārasūḥ, saridvarā, siddhāpagā, svarāpagā, svargyāpagā, khāpagā, ṛṣikulyā, haimavratī, sarvāpī, haraśekharā, surāpagā, dharmadravī, sudhā, jahnukanyā, gāndinī, rudraśekharā, nandinī, sitasindhuḥ, adhvagā, ugraśekharā, siddhasindhuḥ, svargasarīdvarā, samudrasubhagā, svarnadī, suradīrghikā, suranadī, svardhunī, jyeṣṭhā, jahnusutā, bhīṣmajananī, śubhrā, śailendrajā, bhavāyanā, mahānadī, śailaputrī, sitā, bhuvanapāvanī, śailaputrī   

bhāratadeśasthāḥ pradhānā nadī yā hindudharmānusāreṇa mokṣadāyinī asti iti manyante।

dharmagranthāḥ kathayanti rājñā bhagīrathena svargāt gaṅgā ānītā।

jananī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

jananī

mañjiṣṭhā, vikasā, jiṅgī, samaṅgā, kālameṣikā, maṇḍūkaparṇī, bhaṇḍīrī, bhaṇḍī, yojanavallī, kālameṣī, kālī, jiṅgiḥ, bhaṇḍirī, bhaṇḍiḥ, hariṇī, raktā, gaurī, yojanāvallikā, vaprā, rohiṇī, citralatā, citrā, citrāṅgī, jananī, vijayā, mañjūṣā, raktayaṣṭikā, kṣatriṇī, rāgāḍhyā, kālabhāṇḍikā, aruṇā, jvarahantrī, chatrā, nāgakumārikā, bhaṇḍīralatikā, rāgāṅgī, vastrabhūṣaṇā   

latāprakāraḥ yasyāḥ puṣpāṇi pītāni tathā ca laghūni santi।

mañjiṣṭhāyāḥ daṇḍāt tathā ca sūlāt raktaḥ varṇaḥ prāpyate।

jananī

parpaṭī, rañjanī, kṛṣṇā, jatukā, jananī, janī, jatukṛṣṇā, saṃsparśā, jatukṛt, cakravartinī   

piṣṭakabhedaḥ, uttarabhāratadeśabhavasugandhīdravyam (āyurvede asya viṣavraṇakaṇḍūkaphapittāsrakuṣṭhanāśitvādayaḥ guṇāḥ proktāḥ);

śrāddhavidhau brāhmaṇena lalāṭe parpaṭyāḥ tilakaṃ paridhṛtaḥ

jananī

chāyā, saṃjñā, mārtaṇḍavallabhā, śaniprasūḥ, saurī, dyumayī, sūryāṇī, mandajananī   

sūryasya patnī।

śanidevaḥ sūryasya chāyāyāḥ ca putraḥ।

jananī

akṣarajananī, akṣaratūlikā, lekhanī, ālekhanī, kalamaḥ   

kāṣṭhādibhiḥ nirmitaṃ lekhanasya upakaraṇaṃ yat maṣyāṃ nimajjya likhyate।

chātraḥ ikṣvālikasya akṣarajananyā likhati।

jananī

jaṭāmāṃsī, tapasvinī, jaṭā, māṃsī, jaṭilā, lomaśā, misī, naladam, vahninī, peṣī, kṛṣṇajaṭā, jaṭī, kirātinī, jaṭilā, bhṛtajaṭā, peśī, kravyādi, piśitā, piśī, peśinī, jaṭā, hiṃsā, māṃsinī, jaṭālā, naladā, meṣī, tāmasī, cakravartinī, mātā, amṛtajaṭā, jananī, jaṭāvatī, mṛgabhakṣyā, miṃsī, misiḥ, miṣikā, miṣiḥ   

auṣadhīyavanaspateḥ sugandhitaṃ mūlam।

jaṭāmāṃsyāḥ upayogaḥ vibhinneṣu auṣadheṣu bhavati।

jananī

jatukālatā, jatukā, jatukārī, jananī, cakravartinī, tiryakphalā, niśāndhā, bahuputrī, suputrikā, rājavṛkṣā, janeṣṭā, kapikacchuphalopamā, rañjanī, sūkṣmavallī, bhramarī, kṛṣṇavallikā, vijjulikā, kṛṣṇaruhā, granthaparṇī, suvarcikā, taruvallī, dīrghaphalā   

latāviśeṣaḥ।

jatukālatāyāḥ parṇāni bheṣajarūpeṇa upayujyante।

jananī

mātṛtvam, jananītvam, mātṛbhāvaḥ   

mātuḥ avasthā bhāvaḥ vā।

striyaḥ jīvane mātṛtvaṃ santoṣam atyadhikam ānandaṃ ca janayati।

Parse Time: 1.193s Search Word: jananī Input Encoding: IAST: jananī