Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "dyāvābhūmī" has 1 results.
     
dyāvābhūmī: feminine nominative singular stem: dyāvābhūmī
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
dyāvāpṛthivyauFeminineDualrodasī, divaspṛthivyau, rodasyau, dyāvābhūmī
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dyāvābhūmī(dy/ā-) f. dual number heaven and earth View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
5 results
     
dyāvābhūmī adite trāsīthāṃ naḥ RV.4.55.1b; 7.62.4a.
dyāvābhūmī carathaḥ saṃ sakhāyau TA.1.10.2b.
dyāvābhūmī janayan deva ekaḥ RV.10.81.3d; VS.17.19d; MS.2.10.2d: 133.9; śvetU.3.3d. See dyāvāpṛthivī etc.
dyāvābhūmī pṛthivīṃ skambhur ojasā RV.10.65.4b.
dyāvābhūmī śṛṇutaṃ rodasī me RV.10.12.4b; AVś.18.1.31b.
     DCS with thanks   
1 result
     
dyāvābhūmī noun (feminine) heaven and earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 35887/72933
Parse Time: 1.000s Search Word: dyāvābhūmī Input Encoding: IAST IAST: dyāvābhūmī