Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dūravedhinmfn. piercing from afar (as a missile, weapon) View this entry on the original dictionary page scan.
     Wordnet Search "dūravedhin" has 4 results.
     

dūravedhin

gulikā, sīsakagulikā, dūravedhinī gulikā   

sīsakena vinirmitā gulikā yā sūkṣma-gulikā-prakṣepiṇyāḥ antarāgnibalena nāḍīchidrāt atidūraṃ niḥsāryate।

caṭakāhananārthe tena prakṣepiṇyāṃ gulikāḥ abhipūritāḥ।

dūravedhin

dūravedhinī, śataghnī   

astraviśeṣaḥ- tat astraṃ yasmāt raṇagolaḥ kṣipyate।

nūtanānāṃ dūravedhinīnāṃ parīkṣaṇam āvaśyakam asti।

dūravedhin

dūravedhinīyānam   

dūravedhinīsthāpanasya yānam।

saḥ dūravedhinīyānaṃ cālayati।

dūravedhin

dūravedhinīgṛham   

dūravedhinīnāṃ samūhaḥ।

dūravedhinīgṛhasya abhyāsaḥ kriyate।

Parse Time: 1.080s Search Word: dūravedhin Input Encoding: IAST: dūravedhin