Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "dārās" has 2 results.
     
dārās: masculine nominative plural stem: dāra
dārās: masculine vocative plural stem: dāra
     Monier-Williams
          Search  
4 results for dārāḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dāramf(ī-)n. ( dṝ-) tearing up, rending (see bhū--) View this entry on the original dictionary page scan.
dāram. rent, cleft, hole (see udara--, karbu--, a-dāra-sṛt-) View this entry on the original dictionary page scan.
dāram. plural (probably not connected with s. dāra-and dṝ-,but see Va1rtt. 4) a wife (wives) etc. (ān- kṛ-or pra-kṛ-,take to wife, marry ; see kṛta--) View this entry on the original dictionary page scan.
dārararely m. sg. ( ) f. sg. () and n. plural () . View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
2 results
     
dāra m. (gnly.) pl. wife: dârân pra kri, marry a wife.
dāra m., î, f. crack, rent, hole.
     Vedic Index of
     Names and Subjects  
1 result
     
dāra ‘Wife,’ is found in the Sūtras (usually as a plural masculine), and once (as a singular) in the Brhadāranyaka Upanisad.
     Vedabase Search  
21 results
     
     DCS with thanks   
2 results
     
dāra adjective tearing up (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 54360/72933
dāra noun (masculine neuter) a wife (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 868/72933
     Wordnet Search "dārāḥ" has 1 results.
     

dārāḥ

patnī, jāyā, bhāryā, gṛhiṇī, vadhūḥ, janī, sahadharmiṇī, sahacarī, dārāḥ, kalatram, pāṇigṛhītī, sadharmiṇī, dharmācāriṇī, gṛhaḥ, kṣetram, parigrahaḥ, ūḍhā   

sā pariṇītā yā patyā udvāhavihītamantrādinā vedavidhānenoḍhā।

patnyāḥ guṇenaiva puruṣāḥ sukhino bhavanti।

     Wordnet Search "dārāḥ" has 1 results.
     

dārāḥ

patnī, jāyā, bhāryā, gṛhiṇī, vadhūḥ, janī, sahadharmiṇī, sahacarī, dārāḥ, kalatram, pāṇigṛhītī, sadharmiṇī, dharmācāriṇī, gṛhaḥ, kṣetram, parigrahaḥ, ūḍhā   

sā pariṇītā yā patyā udvāhavihītamantrādinā vedavidhānenoḍhā।

patnyāḥ guṇenaiva puruṣāḥ sukhino bhavanti।

Parse Time: 1.411s Search Word: dārāḥ Input Encoding: IAST IAST: dāra