Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "bhujā" has 4 results.
     
bhujā: feminine nominative singular stem: bhuja
bhujā: masculine instrumentative singular stem: bhuj
bhujā: neuter instrumentative singular stem: bhuj
bhujā: feminine instrumentative singular stem: bhuj
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
bhujāntaram2.6.78NeuterSingularkroḍam
     Monier-Williams
          Search  
30 results for bhujā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bhujāf. See column 2. View this entry on the original dictionary page scan.
bhujāf. a winding, curve, coil (of a snake) View this entry on the original dictionary page scan.
bhujāf. the arm or hand, (see compound) View this entry on the original dictionary page scan.
bhujāf. the side of any geometrical figure, View this entry on the original dictionary page scan.
bhujābhujiind. arm to arm, in close fight (see keśā-keśi-).
bhujādalam. equals bhuja-d- View this entry on the original dictionary page scan.
bhujāghātam. a blow with the arm View this entry on the original dictionary page scan.
bhujākaṇṭam. "hand-thorn", a finger-nail View this entry on the original dictionary page scan.
bhujālatāf. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-).) equals bhuja-latā-, View this entry on the original dictionary page scan.
bhujāmadhyan. "the middle of the arm", the elbow (see bhuja-m-). View this entry on the original dictionary page scan.
bhujāṃsadeśam. the upper end of the arm, . View this entry on the original dictionary page scan.
bhujāmūlan. equals bhuja-m- View this entry on the original dictionary page scan.
bhujāṅkam. an embrace View this entry on the original dictionary page scan.
bhujāntaran. "between the arms", the breast ( bhujāntaram am- ind.between the arms, in the embrace) View this entry on the original dictionary page scan.
bhujāntaran. a particular astron, correction View this entry on the original dictionary page scan.
bhujāntarālan. equals bhujāntara-, the breast, chest View this entry on the original dictionary page scan.
bhujāntaramind. bhujāntara
bhujāpīḍam. clasping or embracing in the arms View this entry on the original dictionary page scan.
alpabhujāntaramfn. narrow-chested, View this entry on the original dictionary page scan.
aṣṭābhujāf. "having eighteen arms", a Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
bahubhujāf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
daśabhujāf. "ten-armed", durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
karavīrabhujāf. Cajanus Indicus View this entry on the original dictionary page scan.
krāntibhujāf. the cosinus of declination View this entry on the original dictionary page scan.
ṣaḍbhujāf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
sahasrabhujāf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
ṣoḍaśabhujāf. a form of durgā-, View this entry on the original dictionary page scan.
subhujāf. Name of an apsaras- View this entry on the original dictionary page scan.
vaibhujāgnakamfn. on View this entry on the original dictionary page scan.
viśvabhujāf. Name of a goddess View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
bhujā भुजा 1 The arm; निहितभुजालतयैकयोपकण्ठम् Śi.7.71; गच्छता दशरथेन निर्वृतिं भूभुजामसुलभां भुजाबलात् Rām. Champū. -2 The hand. -3 The coil of a snake (भोग); सन्दश्य मर्मसु रुषा भुजया चछाद Bhāg.1.16.9. -4 Winding. -5 The side of any geometrical figure. -Comp. -कण्टः a finger-nail. -दलः the hand. -भुजि ind. arm to arm, in close fight. -मध्यः 1 the elbow. -2 the breast. -मूलम् the shoulder.
     Macdonell Search  
2 results
     
bhujābhuji ad. arm to arm= hand to hand (fight); -mûla, n. shoulder; -latâ, f. long slender arm.
bhujāgra n. tip of the arm, hand; -½âghâta, m. blow with the arm; -½a&ndot;ka, m. embrace; -½antara, n. space between the arms, chest; -½antarâla, n. id.
     Vedabase Search  
41 results
     
bhujā and armsSB 10.62.32
bhujā armsSB 10.63.49
bhujā whose arms (waves)SB 10.35.6-7
bhujām of all the kingsSB 4.23.25
bhujām those who drinkSB 4.21.40
bhujān all the armsSB 9.15.34
bali-bhujām like the crowsSB 1.18.33
bali-bhujām for the great enjoyers of tributeSB 10.60.37
bhū-bhujām of the kingsSB 10.50.7-8
bhū-bhujām the kingsSB 10.54.19-20
bhū-bhujām of the kingsSB 10.54.57
bhū-bhujām the kingsSB 10.76.3
bhū-bhujām the kingsSB 10.83.33
sarva-yādava-bhūbhujām of all the kings who appeared in the Yadu dynastySB 10.1.28
mahā-bhujā with mighty armsSB 10.4.9
catuḥ-bhujā with four armsSB 6.1.34-36
catuḥ-bhujā having four armsSB 10.13.47-48
catuḥ-bhujā four-handed forms of Lord ViṣṇuSB 10.14.18
bali-bhujām like the crowsSB 1.18.33
yajña-bhujām all the demigods eligible to accept yajña offeringsSB 4.21.36
viṭ-bhujām of stool-eatersSB 5.5.1
kṣiti-bhujām for the kingsSB 10.43.17
bhū-bhujām of the kingsSB 10.50.7-8
bhū-bhujām the kingsSB 10.54.19-20
bhū-bhujām of the kingsSB 10.54.57
bali-bhujām for the great enjoyers of tributeSB 10.60.37
bhū-bhujām the kingsSB 10.76.3
bhū-bhujām the kingsSB 10.83.33
druma-bhujān to the branches of the treesSB 10.21.14
druma-bhujān to the branches of the treesCC Madhya 24.176
catuḥ-bhujā with four armsSB 6.1.34-36
catuḥ-bhujā having four armsSB 10.13.47-48
catuḥ-bhujā four-handed forms of Lord ViṣṇuSB 10.14.18
druma-bhujān to the branches of the treesSB 10.21.14
druma-bhujān to the branches of the treesCC Madhya 24.176
kṣiti-bhujām for the kingsSB 10.43.17
mahā-bhujā with mighty armsSB 10.4.9
sarva-yādava-bhūbhujām of all the kings who appeared in the Yadu dynastySB 10.1.28
viṭ-bhujām of stool-eatersSB 5.5.1
sarva-yādava-bhūbhujām of all the kings who appeared in the Yadu dynastySB 10.1.28
yajña-bhujām all the demigods eligible to accept yajña offeringsSB 4.21.36
     DCS with thanks   
5 results
     
bhujā noun (feminine) a winding (Monier-Williams, Sir M. (1988))
coil (of a snake) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
curve (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the arm or hand (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the side of any geometrical figure (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 37829/72933
bhujāntara noun (neuter) a particular astron. correction (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the breast (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 14345/72933
karavīrabhujā noun (feminine) a kind of plant
Frequency rank 48670/72933
bahubhujā noun (feminine) name of Durgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 37621/72933
subhujā noun (feminine) name of an Apsaras (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 71021/72933
     Wordnet Search "bhujā" has 11 results.
     

bhujā

bāhuḥ, bhujā, karaḥ, praveṣṭaḥ, doḥ, doṣaḥ, bāhaḥ, āyātī, cyavanā, anīśū, aplavānā, vinaṅgṛsau, gabhastī, kavasnau, bhūrijau, kṣipastī, śakkarī, bharitre   

avayavaviśeṣaḥ- kakṣādyaṅgulyagraparyantāvayavaviśeṣaḥ yena vastūni dhriyante kāryaṃ ca kriyate।

balinau bhīmasya bāhū। / ṛṣṭayoḥ vo, maruto aṃsayoradhi saha ojo bāhvoḥ vā balam hitam।

bhujā

kaphoṇiḥ, kaphaṇiḥ, bhujāmadhyaḥ   

avayavaviśeṣaḥ, hastamadhyagataḥ avayavaḥ yena maṇibandha-bāhu-paryantaḥ hastaḥ anāyāsena parivartate।

vāhanabhraṃśena tasya kaphoṇiḥ āhataḥ।

bhujā

uraḥ, vakṣaḥ, kroḍam, bhujāntaram, vakṣaṇam, vakṣasthalam   

śarīrāvayavaviśeṣaḥ, hṛdayoparikaṇṭhādadhobhāgaḥ।

kaustubhākhyamapāṃ sāraṃ bibhrāṇaṃ bṛhatorasā।

bhujā

dvibhuja, dvibāhu, dvibhujā   

yasya dvau bhujau staḥ।

atra pañca phuṭaparimāṇaṃ yāvat dvibhujasya sūryasya mūrtiḥ asti।

bhujā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

bhujā

bhujaḥ, bhujā   

bhūmitiśāstre kṣetrasya ākṛteḥ vā pakṣasya rekhā।

asya caturbhujasya catvāraḥ api bhujāḥ asamānāḥ santi।

bhujā

tribhujākāra, tribhujīya   

yasya ākāraḥ tribhujaḥ।

etad krīḍāṅgaṇaṃ tribhujākāram asti।

bhujā

subhujā   

ekā apsarāḥ।

subhujāyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu vartate।

bhujā

abhuja, bhujāhīna, bāhuhīna   

hastavihīnaḥ।

bhikṣāṃ yācamānam abhujaṃ puruṣaṃ dṛṣṭvā ahaṃ karuṇāmayaḥ abhavam।

bhujā

viśvabhujā   

devīviśeṣaḥ।

viśvabhujāyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu prāpyate।

bhujā

aṣṭabhujā   

aṣṭabhiḥ bhujābhiḥ yuktā devī।

arcakaḥ aṣṭabhujāṃ pūjayati।

Parse Time: 1.114s Search Word: bhujā Input Encoding: IAST IAST: bhujā