Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
13 results for bhūyo
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bhūyoin compound for bhūyas-. View this entry on the original dictionary page scan.
bhūyobhartṛsamāgamam. meeting again with a husband View this entry on the original dictionary page scan.
bhūyobhāvam. increase, growth, progress View this entry on the original dictionary page scan.
bhūyodarśanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhūyodarśanavādam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bhūyoguṇamfn. "doubled"and"having more virtues" View this entry on the original dictionary page scan.
bhūyokṣaramf(ā-)n. (bhūyas-+ akṣara-) having more syllables View this entry on the original dictionary page scan.
bhūyokṣarataramfn. idem or 'mf(ā-)n. (bhūyas-+ akṣara-) having more syllables ' View this entry on the original dictionary page scan.
bhūyomātran. the greatest part, most of (genitive case) View this entry on the original dictionary page scan.
bhūyonāgamana(bhūyas+anāgamana-) n. non-return View this entry on the original dictionary page scan.
bhūyorucimfn. taking much delight in anything ( bhūyorucitā -- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
bhūyorucitāf. bhūyoruci
bhūyovidyamfn. knowing more, more learned View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
bhūyoguṇa a. doubled; having many virtues; -(a)nâgamana, n. non-return; -bhartri-samgama, m. re-union with a hus band; -mâtra, n. greatest part of (g.); -vid ya, a. knowing more, more learned.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
6 results
     
bhūyo dattvā svayam alpaṃ ca bhuktvā Kauś.73.9c.
bhūyo vā ataḥ somo rājārhati śB.3.3.3.1,3; Kś.7.8.7; Apś.10.25.5; Mś.2.1.4.9.
bhūyo vā dātum arhasi RV.5.79.10b.
bhūyo haviṣkaraṇam āśāste śB.1.9.1.15; TB.3.5.10.5; Aś.1.9.5; śś.1.14.17.
bhūyo-bhūyaḥ śvaḥ-śvaḥ AVś.10.6.5e,6f,7g--9g,10h,11d,12f--17f.
bhūyo-bhūyo rayim id asya vardhayan RV.6.28.2c; AVś.4.21.2c; TB.2.8.8.11c.
     Vedabase Search  
1 result
     
bhūyobhiḥ by varieties of meansCC Madhya 8.195
     Wordnet Search "bhūyo" has 1 results.
     

bhūyo

bhūyo bhūyaḥ, vāraṃ vāraṃ, punaḥ punaḥ, muhurmuhuḥ, abhīkṣṇaṃ, asakṛt, bahuśaḥ, anekaśaḥ   

naikavāram।

ruṣṭaḥ bālakaḥ bhūyo bhūyaḥ āhūtaḥ api na āgacchat।

Parse Time: 1.224s Search Word: bhūyo Input Encoding: IAST: bhūyo