Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
hiṅgulīFeminineSingularvārtākī, siṃhī, bhaṇṭākī, duṣpradharṣiṇī
pakṣiṇīFeminineSingulara night and two days
     Apte Search  
3 results
     
adakṣiṇa अदक्षिण _x001F_a. [न. _x001F_त.] 1 Not right, left. -2 _x001F_2[न. ब.] Not bringing in Dakṣiṇā to _x001F_+the priests; without any gifts (as a sacrifice); अदक्षिणास अच्युता दुधुक्षन् Rv.1. 61.1 मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः Pt.2.94. -3 Simple, weakminded, silly; मेने$थ सत्यमेवेति परिहासमदक्षिणा Rām. -4 Not handy, skillful or clever; awkward. -5 Unfavourable Bhāg.1.82.2. अदक्षिणीय adakṣiṇīya दक्षिण्य dakṣiṇya अदक्षिणीय दक्षिण्य a. Not deserving Dakṣiṇā.
dakṣiṇīkṛ दक्षिणीकृ 8 U. 1 To place on the right side. -2 To keep the right side towards any one (as a mark of respect); cf. प्रदक्षिण. -3 To give anything as a sacrificial fee; दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम ह Bhāg.3.24.41. दक्षिणीय dakṣiṇīya दक्षिण्य dakṣiṇya दक्षिणीय दक्षिण्य a. Worthy of or deserving a sacrificial gift, such as a Brāhmaṇa or a sage; दक्षिणां देवी दक्षिण्यैः प्रतिग्राहयति M.5; दक्षिण्यदिष्टं कृतमार्त्विजीनैः Bk.2.29.
bheruṇḍa भेरुण्ड a. Terrible, frightful, awful, fearful. -ण़्डः A species of bird. -ण्डम् Conception, pregnancy. -ण्डा f. 1 N. of a Yakṣiṇī. -2 N. of a goddess; महाविश्वेश्वरी श्वेता भेरुण्डा कुलसुन्दरी Kālī. P.
     Wordnet Search "ṣiṇī" has 26 results.
     

ṣiṇī

satyavādinī, satyabhāṣiṇī   

yā satyaṃ vadati।

mama mātā satyavādinī asti।

ṣiṇī

vijayā, trailokyavijayā, bhaṅgā, indrāśanaḥ, indrāsanam, jayā, gañjā, vīrapatrā, capalā, ajayā, ānandā, harṣiṇī, mādinī, saṃvidā   

vṛkṣaviśeṣaḥ, mādakadravyayuktaḥ vṛkṣaḥ āyurvede asya vātakaphāpahatvam ādi guṇāḥ proktāḥ।

trailokye vijayapradeti vijayā śrīdevarājapriyā।

ṣiṇī

priyavādī, priyavādinī, manojñavaktā, manojñavakttrī, priyabhāṣī, priyabhāṣiṇī, madhubhāṣī, madhubhāṣiṇī   

yaḥ priyaṃ vadati।

sulabhāḥ puruṣā rājan satataṃ priyavādinaḥ। apriyasya ca pathyasya vaktā śrotā ca durlabhaḥ। / priyavādī manuṣyaḥ svasya bhāṣaṇena eva viśvavijayī bhavati।

ṣiṇī

khagaḥ, vihagaḥ, pakṣī, pakṣiṇī, vihaṅgaḥ, vihaṅgamaḥ, patagaḥ, patrī, patatrī, vihāyāḥ, garutmān, nīḍajaḥ, nīḍodbhavaḥ, dvijaḥ, aṇḍajaḥ, nagaukāḥ, pakṣavāhanaḥ, śakuniḥ, śakunaḥ, vikiraḥ, viṣkiraḥ, vājī, patan, śakuntaḥ, nabhasaṅgamaḥ, patrarathaḥ, viḥ, pitsan   

yasya pakṣau cañcuḥ vidyate tathā ca yaḥ aṇḍakoṣāt jāyate।

taḍāge naike citrāḥ khagāḥ santi।

ṣiṇī

vijayā, trailokyavijayā, bhaṅgā, indrāśanaḥ, indrāsanam, jayā, gañjā, vīrapatrā, capalā, ajayā, ānandā, harṣiṇī, mādinī, saṃvidā   

vṛkṣaviśeṣaḥ, mādakadravyayuktaḥ vṛkṣaḥ āyurvede asya vātakaphāpahatvādayaḥ guṇāḥ proktāḥ।

adhunā śāsanena vijayāyāḥ kṛṣiḥ pratibandhitā asti।

ṣiṇī

parikram, pradakṣiṇaya, pradakṣiṇīkṛ, abhiparihṛ   

kim api kendrabindum matvā tasya paritaḥ vartulākāraṃ bhramaṇānukūlaḥ vyāpāraḥ।

saḥ mandirasya abhitaḥ pradakṣiṇeṇa parikrāmyati।

ṣiṇī

pakṣiṇī, vihaṅganī, vihagī   

pakṣacañcuyuktaḥ strītvaviśiṣṭaḥ pakṣī।

dvāhnāveka rātriśca pakṣiṇītyabhidhīyate।

ṣiṇī

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhiviśeṣaḥ asya pītavarṇīyāni mūlāni pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu api upayujyante।

samaye akṛtena siṃcanena haridrā śuṣkā jātā। / haridrā kapha-pittāstraśotha-kaṇḍuvraṇāpahā।

ṣiṇī

hiṇḍiraḥ, vārtākī, vaṅganam, hiṅgulī, siṃhī, bhaṇṭākī, duṣpradharṣiṇī, vārtā, vātīṅgaṇaḥ, vārtākaḥ, śākabilvaḥ, rājakuṣmāṇḍaḥ, vṛntākaḥ, vaṅgaṇaḥ, aṅgaṇaḥ, kaṇṭavṛntākī, kaṇṭāluḥ, kaṇṭapatrikā, nidrāluḥ, māṃsaphalakaḥ, mahoṭikā, citraphalā, kaṇcakinī, mahatī, kaṭphalā, miśravarṇaphalā, nīlaphalā, raktaphalā, śākaśreṣṭhā, vṛttaphalā, nṛpapriyaphalā   

vanaspativiśeṣaḥ yasyāḥ phalāni śākarūpeṇa upayujyante।

kṛṣakaḥ kṛṣikṣetre hiṇḍiraṃ ropayati।

ṣiṇī

vārtākī, vaṅganam, hiṅgulī, siṃhī, bhaṇṭākī, duṣpradharṣiṇī, vārtā, vātīṅgaṇaḥ, vārtākaḥ, śākabilvaḥ, rājakuṣmāṇḍaḥ, vṛntākaḥ, vaṅgaṇaḥ, aṅgaṇaḥ, kaṇṭavṛntākī, kaṇṭāluḥ, kaṇṭapatrikā, nidrāluḥ, māṃsaphalakaḥ, mahoṭikā, citraphalā, kaṇcakinī, mahatī, kaṭphalā, miśravarṇaphalā, nīlaphalā, raktaphalā, śākaśreṣṭhā, vṛttaphalā, nṛpapriyaphalam   

phalaviśeṣaḥ yaḥ śākārthe upayujyate।

mātā śākārthe vārtākīm utkṛntati।

ṣiṇī

haridrā, harit, suvarṇā, kāñcanī, pītā, gaurī, svarṇavarṇā, kāverī, umā, śivā, dīrgharāgā, haladdī, pauñjā, pītavālukā, hemanāśā, rañjanī, bhaṅgavāsā, gharṣiṇī, pītikā, rajanī, mehaghnī, bahulā, varṇinī, rātrināmikā, niśāhvā, niśā, śarvarī, varavarṇinī, varṇadātā, maṅgalapradā, hemarāgiṇī, gharṣaṇī, janeṣṭā, kṛmaghnī, lasā, yāminī, varāṅgī, varā, varṇadātrī, pavitrā, haritā, viṣaghnī, piṅgā, maṅgalyā, maṅgalā, lakṣmīḥ, bhadrā, śiphā, śobhā, śobhanā, subhagāhvayā, śyāmā, jayantikā   

oṣadhimūlaviśeṣaḥ। haridrā nāma oṣadheḥ pītavarṇīyāni mūlāni ye janaiḥ pākādiṣu vyañjanatvena upayujyante। raktaśuddhikaratvāt te bheṣaje tathā ca dehavarṇavidhāyitvāt ca prasādhakeṣu upayujyante।

haridrāyāḥ lepena tvakśuddhiḥ bhavati।

ṣiṇī

kukkuṭī, kukkuṭavadhūḥ, kukkuṭapakṣiṇī, grāmyakukkuṭī   

kukkuṭajātīyā strīpakṣiṇī।

kukkuṭyaḥ aṇḍāni svāsthyārtham atīva upayuktāni।

ṣiṇī

dvibhāṣī, dvibhāṣiṇī   

yaḥ dve bhāṣe jānāti।

dvibhāṣī mahātmanā āṅglabhāṣāyāṃ kṛtasya bhāṣaṇasya hindībhāṣāyām anuvādaṃ karoti।

ṣiṇī

yakṣiṇī   

yakṣagaṇīyā strī।

adhṛtiṃ mā kṛthāḥ putra mama siddhā hi yakṣiṇī। [śa ka]

ṣiṇī

yakṣiṇī, yakṣī   

yakṣasya bhāryā।

yakṣī vā rākṣasī vāpi utāhosvit surāṅganā। sarvathā kuru naḥ svasti rakṣasva asmānanindite॥ [mahābhārata 3।64।117]

ṣiṇī

yakṣiṇī, yakṣī, kuberapatnī   

yakṣāṇāṃ rājñaḥ kuberasya patnī।

kuberasya vāmataḥ yakṣiṇī upāviśat।

ṣiṇī

yakṣiṇī   

yakṣaḥ pūjā asti asyāḥ।

sā yakṣiṇī aihikahitārthaṃ yakṣopāsanā prārabhata।

ṣiṇī

vidveṣiṇī   

ekā yakṣiṇī।

purāṇānusāreṇa vidveṣiṇī iti yakṣajātyāḥ antimā kanyā āsīt।

ṣiṇī

vidveṣiṇī   

ekā rākṣasī ।

mārkaṇḍeyapurāṇe vidveṣiṇyāḥ ullekhaḥ asti

ṣiṇī

pratighoṣiṇī   

asurāṇām ekasya vargasya nāma ।

śāṅkhāyana-śrauta-sūtre pratighoṣiṇī samullikhitā

ṣiṇī

pretabhakṣiṇī   

ekā devatā ।

kośeṣu pretabhakṣiṇī nirdiṣṭā

ṣiṇī

sandarbhāmṛtatoṣiṇī   

mugdhabodhasya ṭīkāgranthaḥ ।

sandarbhāmṛtatoṣiṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

ṣiṇī

brahmāmṛtavarṣiṇī   

ekā ṭīkā ।

brahma-sūtram iti vedānti-racanāyāḥ brahmāmṛtavarṣiṇī iti ṭīkā suvikhyātā

ṣiṇī

ghoṣiṇī   

kecana durātmānaḥ ।

ghoṣiṇī āśvalāyana-gṛhya-sūtre ullikhitā asti

ṣiṇī

karīṣiṇī   

ekā nadī ।

karīṣiṇyāḥ ullekhaḥ mahābhārate viṣṇupurāṇe ca asti

ṣiṇī

jagadīśatoṣiṇī   

ekaḥ ṭīkāgranthaḥ ।

jagadīśatoṣiṇyāḥ ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 0.925s Search Word: ṣiṇī Input Encoding: IAST IAST: ṣiṇī