Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
33 results for āyur
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
āyur(in compound for āyus-below) . View this entry on the original dictionary page scan.
āyur mfn. giving life, giving longevity View this entry on the original dictionary page scan.
āyurdad mfn. giving life, giving longevity View this entry on the original dictionary page scan.
āyurdāvanmfn. giving life, giving longevity View this entry on the original dictionary page scan.
āyurdāyam. predicting the length of a man's life from the aspect of the stars. View this entry on the original dictionary page scan.
āyurdravyan. a medicament View this entry on the original dictionary page scan.
āyurhṛtmfn. taking away health, obnoxious to health. View this entry on the original dictionary page scan.
āyurjñānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
āyurmahodadhim. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
āyurvedam. the science of health or medicine (it is classed among sacred sciences, and considered as a supplement of the atharva-- veda-;it contains eight departments: 1. śalya- or (removal of) any substance which has entered the body (as extraction of darts, of splinters, etc.);2. śālākya- or cure of diseases of the eye or ear etc. by śalākā-s or sharp instruments;3. kāya-cikitsā- or cure of diseases affecting the whole body;4. bhūtavidyā- or treatment of mental diseases supposed to be produced by demoniacal influence;5. kaumāra-bhṛtya- or treatment of children;6. agada-tantra- or doctrine of antidotes;7. rāsāyana-tantra- or doctrine of elixirs;8. vājīkaraṇa-tantra- or doctrine of aphrodisiacs etc.)
āyurvedadṛśm. a physician View this entry on the original dictionary page scan.
āyurvedamayamfn. acquainted with medical sciences View this entry on the original dictionary page scan.
āyurvedarasāyanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
āyurvedasarvasvan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
āyurvedasaukhyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
āyurvedikam. acquainted or familiar with medical science, a physician View this entry on the original dictionary page scan.
āyurvedinm. idem or 'm. acquainted or familiar with medical science, a physician ' View this entry on the original dictionary page scan.
āyuryogam. a conjunction of planets enabling an astrologer to predict the course of a man's life. View this entry on the original dictionary page scan.
āyuryudhmfn. struggling for one's life View this entry on the original dictionary page scan.
amitāyurdhyānasūtran. Name (also title or epithet) of a Buddhist sūtra-. View this entry on the original dictionary page scan.
aśvāyurvedam. veterinary science. View this entry on the original dictionary page scan.
gajāyurvedam. Name of a medical work on the elephants. View this entry on the original dictionary page scan.
hastyāyurvedam. a work on the treatment of elephants diseases View this entry on the original dictionary page scan.
hayāyurvedam. veterinary science View this entry on the original dictionary page scan.
māyurājam. Name of a son of kubera- (see mayu-r-) View this entry on the original dictionary page scan.
māyurājam. of a poet (also read māyū-r-) View this entry on the original dictionary page scan.
snāyurajjumfn. having sinews for cords (said of the body) View this entry on the original dictionary page scan.
vāyuramfn. windy (Scholiast or Commentator) View this entry on the original dictionary page scan.
vāyuretasm. Name of one of the 7 ṛṣi-s (See -cakra-) View this entry on the original dictionary page scan.
vāyuroṣā(?) f. "raging with wind", night (prob. for vāsuroṣā- id est vāsurā-+ uṣā-). View this entry on the original dictionary page scan.
vāyurugṇamfn. broken off by the wind View this entry on the original dictionary page scan.
vāyurujāf. "wind-disease", inflammation (of the eyes) View this entry on the original dictionary page scan.
vṛkṣāyurvedam. Name of a short treatise by sura-pāla- (on the planting and cultivation of trees) and of View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
1 result
     
āyurveda m. medical science.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
86 results
     
āyur asi cakṣur nāma svāhā tvā devāya dhātre Mś.7.2.6.5. See cakṣur asi śrotraṃ.
āyur asi tan me niyacha tat te niyachāmi KS.36.15.
āyur asmabhyaṃ dadhat (AVś.18.4.62c, dadhataḥ) prajāṃ ca AVś.9.4.22c; 18.4.62c. See prajām asmabhyaṃ.
āyur asmāsv ā dhehi AVś.19.64.4c.
āyur asmai dhehi jātavedaḥ AVś.2.29.2a; AVP.15.5.2a.
āyur āśāste TS.2.6.9.7; MS.4.13.9: 212.9; TB.3.5.10.4; Aś.1.9.5; śś.1.14.17. See dīrghāyutvam āśāste.
āyur in naḥ pratīryatām TB.2.5.1.3a.
āyur upāṃśv antaryāmayoḥ KS.34.15.
āyur jīvebhyo vidadhat AVś.18.4.53c.
āyur dadhad yajñapatāv (MS.KS. -patā) avihrutam RV.10.170.1b; SV.2.803b; ArS.5.2b; VS.33.30b; MS.1.2.8b: 18.10; KS.2.9b; Lś.2.9.1b,3b; Apś.7.4.5b. Cf. āyur yajñapatāv.
āyur dadhānāḥ prataraṃ navīyaḥ AVś.18.3.17b. Cf. drāghīya āyuḥ.
āyur dātra edhi VS.7.47; śB.4.3.4.28; śś.7.18.1. See mayo dātre.
āyur dṛṃha VS.5.27; 6.3; TS.1.1.7.1; śB.3.6.1.18.
āyur dehi KS.1.7; 31.6. See under āyur dhehi.
āyur dhatta prataraṃ jīvase naḥ AVś.6.41.3d.
āyur dhehi TA.4.2.5; Apś.15.2.2; Mś.4.1.14. See āyur dehi, āyur mayi dhehi, āyur me dāḥ, āyur me dhattam, āyur me dehi, āyur me dhehi, āyur me yacha, and āvir āyur mayi dhehi.
āyur na prāṇo nityo na sūnuḥ RV.1.66.1b.
āyur no dehi jīvase śG.1.25.7c. Cf. next.
āyur no viśvato dadhat AVś.7.53.6c. See āyuṣ ṭe viśvato, āyuṣ ṭe adya, and cf. prec.
āyur balaṃ yaśo varcaḥ Karmap.1.10.4a.
āyur bṛhat tad aśīya tan māvatu (Mś. mām avatu) Apś.11.15.1; Mś.2.3.7.2.
āyur ma indriyaṃ dhehi Apś.13.16.10.
āyur mayi dhehi AVP.2.45.1 (with svāhā); VS.10.25; TS.7.5.19.2; śB.5.4.3.25; KA.3.152. See under āyur dhehi.
āyur mayi dhehy āyur yajamāne (Mś. yajamānāya) Apś.5.1.14; Mś.1.5.1.10.
āyur mā nirvādiṣṭam VS.5.17; śB.3.5.3.18.
āyur me tarpayata TS.3.1.8.1; MS.1.3.2: 30.5; KS.3.10.
āyur me dāḥ (AVP. dāt) AVś.2.17.4 (with svāhā); AVP.2.44.1 (with svāhā); VS.37.12; MS.4.2.7: 28.14; 4.9.3: 124.1; śB.14.1.3.19; TA.4.5.3; 10.4,5; 5.8.10 (bis); KA.2.81; Apś.15.12.7; Mś.9.5.5.22. See under āyur dhehi.
āyur me dehi VS.3.17; TS.1.5.5.3; 7.4; śB.2.3.4.19; śś.2.11.3; 4.12.10; PG.2.4.8. See under āyur dhehi.
āyur me dhattam TB.1.1.1.3; Apś.12.22.9. See under āyur dhehi.
āyur me dhukṣva Kś.3.4.13. See āyuḥ prāṇaṃ me.
āyur me dhehi VSK.11.7.5; TS.1.6.6.1; 7.1; 8.15.2; KS.6.9; 7.6; 15.8; 35.7; KSA.5.15; MS.1.5.2: 67.16; 1.5.9: 77.1; 2.6.12: 71.3; 4.4.6: 56.3; 4.6.6 (bis): 88.6,18; JB.1.78 (bis); TB.1.7.9.5; Apś.14.27.6. See under āyur dhehi.
āyur me 'pacitir bhasat KS.38.4b.
āyur me pāhi VS.14.17; 22.1; TS.1.1.13.2; 4.3.6.2; 4.7.2; MS.2.8.3: 108.9; KS.17.3; 20.11; śB.8.3.2.14; 13.4.1.7; TB.3.3.9.5; Apś.3.7.6; 17.2.3; Mś.6.2.1.19. P: āyur me Kś.17.9.8. Cf. under āyuḥ pāhi.
āyur me prāṇe manasi me prāṇa āyupatnyām ṛci PB.1.5.17. P: āyur me prāṇe Lś.2.10.6.
āyur me yacha (Apś.6.21.1, yachata) MS.1.8.4: 120.10; KS.6.5; Apś.6.8.11; 21.1; Mś.1.6.1.33. See under āyur dhehi.
āyur yajñapataye dhattam (MS. yajñapatau, omitting dhattam) MS.1.3.12: 34.15; TB.1.1.1.3; Apś.12.22.9.
āyur yajñapatāv adhāt AB.5.27.4b; 7.3.2b; JB.1.58b; śB.12.4.1.9; TB.1.4.3.1b,2; Aś.3.11.2b; śś.3.20.2b; Kś.25.1.14b; Apś.9.5.2b; Mś.3.2.1b. Cf. āyur dadhad.
āyur yajñasya pavate madhu priyam Apś.20.13.4a. See jyotir yajñasya.
āyur yajñāya (MS. yajñe) dhattam MS.1.3.12: 34.15; TB.1.1.1.3; Apś.12.22.9.
āyur yajñena kalpatām (MSṃś. kalpate; VS.22.33 adds svāhā) VS.9.21; 18.29; 22.33; TS.1.7.9.1; 4.7.10.2; MS.1.11.3: 163.13; 1.11.8: 169.16; 3.4.2: 46.17; KS.14.1,8; 18.12; 21.11; śB.5.2.1.4; 9.3.3.12 (Kś.14.5.2); Apś.18.5.13; Mś.6.2.5.26; 7.1.3.4.
āyur yat te atihitaṃ parācaiḥ AVś.7.53.3a.
āyur varco mā hiṃsīr nāpita JG.1.11c. Cf. MG.1.21.7.
āyur varco yaśo balam ApMB.2.13.2d. See āyuḥ kīrtir.
āyur vasāna upa vetu (AVśṭA. yātu) śeṣaḥ (TA. śeṣam) RV.10.16.5c; AVś.18.2.10c; TA.6.4.2c.
āyur vāṃ śaradaḥ śatam MG.1.10.16d. Cf. āyuṣ ṭe śa-.
āyur viśvāyuḥ pari pāsati (AVś. pātu) tvā RV.10.17.4a; AVś.18.2.55a; TA.6.1.2a. P: āyur viśvāyuḥ ṣB.5.1; AdB.1.
āyur viśvāyur viśvaṃ viśvam āyur aśīmahi JB.3.258. Cf. next.
āyur viśvāyur viśvam āyur vyaśnavai KA.1.73c; 2.73. Cf. prec.
āyur vai naḥ prātītaraḥ AVś.11.4.6c.
āyur hy opāsate 'mṛtam śB.14.7.2.20d; BṛhU.4.4.20d.
āyur annādyaṃ me pinvasva TB.3.7.6.6; Apś.4.6.2.
āyur asi AVś.2.17.4; AVP.2.45.1; VS.5.2; 10.25; TS.1.8.15.2; 6.3.5.3; 7.5.19.2; MS.1.2.7: 16.7; 2.6.12: 71.3; 3.9.5: 121.8; 4.4.6: 56.3; KS.3.4; 15.8; 26.7; KSA.5.15; śB.3.4.1.22; 5.4.3.25; TB.1.7.9.5; 2.5.7.2; 7.7.5,6; Kś.5.1.31; Apś.7.12.14; 19.24.10; 22.26.9; Mś.1.7.1.40; Kauś.69.20.
āyur agniḥ AVP.2.44.1. See under āyurdā agne 'si.
āyur agne jarasaṃ vṛṇānaḥ (AVP. pṛṇānaḥ) AVś.2.13.1a; AVP.15.5.1a. P: āyurdāḥ Kauś.53.1,13. See āyurdā agne haviṣo, āyurdā deva, and āyuṣmān agne.
āyur agne 'si VS.3.17; TS.1.5.5.3; 7.4; śB.2.3.4.19; śś.2.11.3; PG.2.4.8. See āyurdā agniḥ, āyurdā asi, āyurdhā agne 'si, and āyurdhā asi.
āyur agne haviṣo juṣāṇaḥ (śG. haviṣā vṛdhānaḥ) TS.1.3.14.4a; 3.3.8.1a (bis); TB.1.2.1.11a; TA.2.5.1a; Aś.2.10.4a; Apś.13.19.10; śG.1.25.7a. P: āyurdā agne TS.2.5.12.1; Apś.5.6.3; 6.16.10; 14.17.1; HG.1.3.5; 6.2. See under āyurdā agne jarasaṃ.
āyur asi śś.4.12.10. See under āyurdā agne 'si.
āyur āyur me dehy (āyuṣe naḥ punar dehi) KA.1.199A; 3.199A.
āyur deva jarasaṃ vṛṇānaḥ (ApMB.ApGḥG. gṛṇā-) MS.4.12.4a: 188.8; KS.11.13a; Mś.2.5.4.20; ApMB.2.2.1a; ApG.4.10.9; HG.1.3.5a. Ps: āyurdā deva VārG.3.12; 4.5; āyurdā Mś.5.2.2.14; 11.9.2.3. See under āyurdā agne jarasaṃ.
āyurdadaṃ vipaścitam AVś.6.52.3a.
āyurdāḥ Mś.4.3.37. The Paddhati continues: payodāḥ, tejodāḥ, yaśodāḥ, varcodāḥ, varco me datta.
āyurdās tvam asmabhyaṃ gharma varcodā asi (KA. gharmāsi varcodāḥ) MS.4.9.6: 127.1; TA.4.7.4; 5.6.9; KA.2.113.
āyurdāvā dhanadāvā baladāvā paśudāvā puṣṭidāvā prajāpataye svāhā Kauś.72.18.
āyurdhā agne 'si MS.1.5.2: 67.16; 1.5.9: 77.1; KS.6.9; 7.6; VārG.5.36. See under āyurdā etc.
āyurdhā asi TS.1.6.6.1; 7.1; JB.1.78 (bis); Mś.3.6.20. See under āyurdā agne 'si.
āyurdhā asi dhruva MS.4.6.6 (bis): 88.6,18; KS.35.7; Apś.14.27.6.
āyurdhās tanūdhāḥ payodhāḥ TA.4.7.4a.
aghāyur martyo (AVP. mṛtyo) ripuḥ # AVś.19.49.9b; AVP.14.8.9b.
aghāyur mopa gād iha # AVP.8.6.9d.
ihāyur iha te manaḥ # AVś.8.1.3b.
utāyur jyeṣṭho ratnā dadhāti # AVP.6.2.7a. Cf. uta vā śakro.
ekāyur agre viśa āvivāsasi # RV.1.31.5d.
gomāyur adād ajamāyur adāt # RV.7.103.10a.
gomāyur eko ajamāyur ekaḥ # RV.7.103.6a.
dīrghāyur astu me patiḥ # AVś.14.2.63c; SMB.1.2.2a; HG.1.20.4c; ApMB.1.5.2c; MG.1.11.12c; JG.1.21c; VārG.14.18c. See under āyuṣmān astu, and cf. next but one.
dīrghāyur astu somakaḥ # RV.4.15.9c.
dīrghāyur asyā yaḥ patiḥ # RV.10.85.39c; AVś.14.2.2c; ApMB.1.5.4c; MG.1.11.12c; VārG.16.10c; N.4.25. Cf. prec. but one.
dīrghāyur aham annādo (HG. annādo brahmavarcasī) bhūyāsam # HG.1.10.1; ApMB.2.7.19b.
devāyur imān pravape # KS.2.1. See under devaśrud.
pareṇāghāyur arṣatu # AVś.4.3.2d; 19.47.8b; AVP.6.20.8d. Cf. prec.
pāyur me 'pacitir bhasat # VS.20.9b; MS.3.11.8b: 152.7; TB.2.6.5.5b.
manāyur vā bhavati vasta usrāḥ # RV.4.25.2b.
yajñasyāyur anu saṃ caranti (Aś. tarantu) # TS.1.5.10.4d; Aś.3.14.10d. Cf. yajñāyur.
yajñasyāyur asi # KS.5.3; 32.3.
yajñāyur anusaṃcarān # TB.3.7.4.9b; Apś.1.6.1b. Cf. yajñasyāyur anu-.
yuvāyur bahiṣpavamāne # KS.34.16.
     Vedabase Search  
1 result
     
     DCS with thanks   
10 results
     
āyurmant adjective
Frequency rank 46570/72933
āyurvaidika noun (masculine)
Frequency rank 33139/72933
āyurveda noun (masculine) the science of health or medicine (it is classed among sacred sciences) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 3395/72933
āyurvedadīpikā noun (feminine) name of a comm. on CS
Frequency rank 46571/72933
āyurvedasamutthānīya noun (masculine) name of the chapter CS, Cik. 1.4
Frequency rank 23386/72933
āyurvedin noun (masculine) a physician (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 33138/72933
āyurvrata noun (neuter) a kind of vrata
Frequency rank 46572/72933
āyuryoga noun (masculine) a conjunction of planets enabling an astrologer to predict the course of a man's life (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a medicine
Frequency rank 33137/72933
pāyuruha noun (masculine) a hemorrhoid
Frequency rank 57795/72933
vṛkṣāyurveda noun (masculine) name of a short treatise by Surapāla (on the planting and cultivation of trees) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 66410/72933
Ayurvedic Medical
Dictionary
     Dr. Potturu with thanks
     
     Purchase Kindle edition

aggalayya

āyurveda surgeon of 11th Century in Āndhradeśa and believer in Jain religion. āghāta trauma; shock.

ānandārya

author of Jīvanānanda, a play and an allegory of āyurveda (18th Century ), native of T in South India.

bharadvāja

a celestial āyurveda physician and student of Indra; skylark; planet Mars; bone.

bhāvamiśra

āyurveda physician of Kāśi (16th Century ), author of Bhāvaprakāśa.

brahma

the god; who memorized āyurveda.

cakrapāṇi

āyurveda physician of Bengal in 11th Century , author of Āyurveda dīpika, a commentary on Carakasamhita.

cikitsāsāra

a text of āyurveda written by Gudapalli Yerramsastry in the 19th Century

dhanvantari

king of Kāśi, teacher-surgeon of Śuśruta; god of āyurveda.

dhanvantarinighanṭu

glossary of āyurveda authored by Dhanvantari, a physician in the court of Vikramaditya.

gayadāsa

āyurveda physician of Bengal region (10th-11th Century AD) and author of Nyāyacandrikāpañjika, a commentary on Suśrutasamhita.

indra

ancient Vedic deity, taught āyurveda to Ātreya, the teacher of Agniveśa.

kāsyapa

vṛddha Jīvaka, paediatrician and gynaecologist par excellence in āyurveda kāsyapatantra a treatise on peadiatrics.

kavirāja

āyurveda physician in Bengal region.

meghanātha

Jain āyurveda physician specialized in paediatrics, mentioned in Kalyāṇakāraka.

navanīta

a treatise on āyurveda (4th Century ) discovered by colonel Bower, a British military officer, therefore named Bower’s manuscript; also known as Yaśomitrasamhita.

niscalakara

āyurveda scholar and disciple of Vijayarakṣita belonging to Bengal region and adherent of Buddhism, 12th Century

pālakāpya

author of Hastyāyurveda, a treatise on diseases of elephants.

samanthabhadra

adherent of Jainism and an expert in all branches of āyurveda.

śarabharājīya

an āyurveda compendium of 18th Century authored by Tulluru Sarabharaju in Telugu language.

śāstrayogam

a work on āyurveda in Malayalam.

śataṣloki

poetic treatise on āyurveda by a Telugu scholar in Tanjavur.

siddha

variant of āyurveda in south India.

vaidyarājavallabha

a treatise of āyurveda authored by Laxmanapandita in Hampi, Vijayanagara empire in 14th Century

yogaratnākara

a treatise of āyurveda authored by Nayanasekhara (17th Century ).

     Wordnet Search "āyur" has 8 results.
     

āyur

vātarogaḥ, vāyurogaḥ, vātāmayaḥ, vātavyādhiḥ, vātaḥ, vāyuḥ, rasavātaḥ, anilāmayaḥ, anilarogaḥ, anilaḥ, dhanurvātaḥ, paṭīraṃ, gṛdhrasī   

rogaviśeṣaḥ- yasmin sandhisthāne pīḍā tathā ca śothaḥ jāyate।

saḥ vātarogena pīḍitaḥ।

āyur

rātriḥ, niśā, rajanī, kṣaṇadā, kṣapā, śarvarī, niś, nid, triyāmā, yāninī, yāmavatī, naktam, niśīthinī, tamasvinī, vibhāvarī, tamī, tamā, tamiḥ, jyotaṣmatī, nirātapā, niśīthyā, niśīthaḥ, śamanī, vāsurā, vāśurā, śyāmā, śatākṣī, śatvarī, śaryā, yāmiḥ, yāmī, yāmikā, yāmīrā, yāmyā, doṣā, ghorā, vāsateyī, tuṅgī, kalāpinī, vāyuroṣā, niṣadvarī, śayyā, śārvarī, cakrabhedinī, vasatiḥ, kālī, tārakiṇī, bhūṣā, tārā, niṭ   

dīpāvacchinna-sūryakiraṇānavacchinnakālaḥ।

yadā dikṣu ca aṣṭāsu meror bhūgolakodbhavā। chāyā bhavet tadā rātriḥ syācca tadvirahād dinam।

āyur

agadaḥ, bheṣajam, bhiṣaj, āsrāvabheṣajam, upakrama, auṣadhaḥ, auṣadhī, auṣadhi, oṣadhi, jāyuḥ, bhaiṣajyam, āyuryogaḥ, gadārātiḥ, amṛtam, āyurdravyam   

roganāśakadravyam।

yogādapi viṣaṃ tīkṣṇamuttamaṃ bheṣajaṃ bhavet bheṣajaṃ vāpi duryuktaṃ tīkṣṇaṃ sampadyate viṣam।

āyur

āyurvedaḥ   

ācāryadhanvantaripraṇītacikitsāśāstram।

āyurvedasya anusāreṇa kasyāpi vyādheḥ mūlakāraṇam āmlapittavātāḥ eva santi।

āyur

āyurvedika, āyurvedīya   

āyurvedasya saṃbandhī।

mama bhrātā āyurvedikaḥ vaidyaḥ asti।

āyur

udbhidvidyā, oṣadhividyā, vṛkṣalatātṛṇādividyā, vṛkṣāyurvedaḥ   

tat śāstraṃ yasmin vṛkṣakṣupādīnām adhyayanaṃ kurvanti।

saṃyogitā udbhidvidyāyāḥ prādhyāpikā asti।

āyur

māyurājaḥ   

kuberasya ekaḥ putraḥ।

māyurājasya varṇanaṃ puroṇeṣu vartate।

āyur

gajāyurvedaḥ   

gajaviṣayakaḥ vaidyakagranthaḥ ।

gajāyurvedasya varṇanaṃ kośe vartate

Parse Time: 1.360s Search Word: āyur Input Encoding: IAST IAST: āyur